Emdr Terapi Eğitimi

EMDR TERAPİSİ EĞİTİMİ

( EMDR; Eye Movement  Desensitization and Reprocessing  yani Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme. PHD Francine Shapiro tarafından geliştirilen bir terapi yöntemidir )

Öncelikle psikolojik danışmanlık/destek, psikoterapi,  ruh sağlığı alanında aktif çalışılıyor olması gereklidir. Bu noktada psikiyatrist, psikolojik danışman, psikolog olan meslek mensupları eğitime katılabilirler. En az 50 seans danışmanlık/terapi seansı yapmış olmak yeterlidir.

NASIL EMDR TERAPİSTİ OLUNUR?

EMDR Terapisi; Temel Eğitimi 2 aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşama yani EMDR Terapi 1.Düzey eğitiminde; psikopatolojiye kaynaklık eden travma konusu ele alınmaktadır. Travmanın kısa, orta ve uzun süreli etkileri ile birlikte Adaptif Veri İşleme( AIP) modeli, travmatik anı ağları ve EMDR Terapisinin nasıl çalıştığı konularına değinilmektedir.

Danışanın getirdiği probleme yönelik hikayeyi EMDR perspektifi ile alma, hazırlık yapma, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama, yeniden değerlendirme gibi temel EMDR uygulamaları ele alınmaktadır.

4 tam günlük eğitim süresi boyunca öğrenilenler katılımcılar tarafından uygulamaya geçirilmektedir.

EMDR Terapisinin vaka formülasyonu, terapi planları, 8 aşamalı klasik EMDR protokolü uygulamaları katılımcılar tarafından uygulanırken grup süpervizörleri ile süreç takip edilmektedir.

1.düzey eğitimi sonunda katılımcılar; EMDR’ın geçmişe, bugüne ve geleceğe yönelik çalışma prensiplerini edinmektedir. Kaynak yerleştirme, işlemeye hazırlık anlamında Güvenli Yer, Konteynır, Işık Huzmesi gibi kişinin stresle baş etmeyi öğrenmesine hazırlık yapılması çok önemlidir. Travma dansı da denen süreci yönetebilmek için katılımcıların söz konusu bilgi ve becerileri edinmesi gereklidir.

2 tam gün katılımcıların çalıştıkları vakalar üzerinden grup süpervizyonu gerçekleştirilmektedir. İsteyenler bu süreçte bireysel olarak ayrıca,  Avrupa EMDR Derneği Onaylı Eğitimci ve Danışmanlardan süpervizyon alabilirler.

Birinci düzeydeki EMDR Eğitimi ile çok komplike olmayan, daha basit düzeydeki sorunlar çalışılabilir. Komplike vakalar söz konusu olduğunda ya bireysel süpervizyon alınması gerekmekte ya da başka bir terapi yöntemiyle entegre edilmesi gerekebilmektedir.

“Ruhsal, zihinsel yolculuk ve farkındalığa ulaşma sürecinde, psikoloji biliminin ışığı rehberimizdir.” Psk. Meryem Gül Eren

EMDR Terapisinde daha etkin ve yaygın kullanmak isteyenlerin 2. Düzey eğitimine devam etmesi gerekmektedir.

Travma terapisti olabilmek için terapistin/danışmanın komplike ve daha derinlemesine çalışması gereklidir. Travma sadece ruhsal sistemi etkilemez. Gelişimsel olarak zihni, beynin yapılanmasını, metabolizmayı, bedeni ve duygusal sistemi bütünüyle etkiler. Konuşma Terapilerinin pek çoğu; sadece düşünsel ve sol beyin ağırlıklı çalışır. Oysa travmatik anıların düşünsel boyutuna ilaveten, duyusal, duygusal ve bedensel boyutları söz konusudur. Etkili bir terapi çalışmasında duygusal, düşünsel, bedensel ve duyusal kanalların bütünsel olarak ele alınıp temizlenmesi, dönüştürülmesi ve olumlu diğer anılarla entegre edilmesi gereklidir.

2.Düzey Eğitiminde; komlike vakalarla çalışabilmek için gerekli bilgi ve beceriler edinilmektedir.

EMDR Terapisinin veri işleme sürecinde yaşanan tıkanmaların nasıl açılabileceğine dair bilişsel ve diğer müdahale yöntemleri çok önemlidir. EMDR Terapisinde terapistin yorumuna ihtiyaç yoktur. Asıl olan danışanın zihnindeki tıkanıklığın açılarak, danışanın kendi kaynaklarının aktive olmasına yardım etmektir. Yerinde ve zamanında yapılan bilişsel denilen müdahaleler, tıkanmaları açmakta ve sürecin hızla ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Bu noktada, terapistin başka bir veya birkaç terapi yönteminde de uzmanlaşmış ve çalışıyor olması sürece yönelik nerde, ne zaman, hangi bilişsel müdahaleyi yapacağına olumlu katkı sağlar.

2.düzey eğitimindeki diğer önemli bir konuda; veri işleme kapasitesinde ciddi sorunları olan danışanlara yönelik kaynak çalışmalarına ağırlık verilmesidir. İyi bir yemeğin yapılabilmesi için malzemelerin iyi hazırlanmış olması gerekir. EMDR Terapisine hazırlık, stabilizasyon denen kaynak çalışmaları, kaynakları sınırlı veya çok az olan danışanlarda çok önemlidir. Travma çalışması doğası gereği yorucudur. Travma mağdurları travmadan kaynaklı olarak güçsüz düşmüş ya da yeterince güçlenememiş kişilerdir. Yeterince kaynağı olmayan bir danışanla travma çalışması yapılamayabilir. Danışan eskisinden daha kötü olduğunu söyleyebilir. Terapiyi bırakabilir. Ya da en kötüsü günlük yaşamını sürdürmekte aşırı zorlanabilir. Halbuki yeterince stabilizasyon ve kaynak çalışması yapabilen bir terapistle çalışıldığında yukarda sözü edilen sorunlar yaşanmaz.

2.düzey eğitiminin sonunda da katılımcılar en az ikişer vaka örneği sunmakla yükümlüdürler. Toplamda 1. Ve 2. Düzey eğitimleri 12 gün olarak tamamlanır.

AVRUPA ONAYLI AKREDİTE EMDR TERAPİSTİ OLABİLMEK İÇİN NELER GEREKLİ?

Avrupa EMDR Derneği kuralları gereği; söz konusu eğitimleri ve süpervizyonları tamamlayanlar isterlerse Avrupa EMDR Derneği Tarafından Onaylanmış Eğitimci ve Danışmanlardan bireysel süpervizyon alarak pratiklerini geliştirebilirler.

En az 20 bireysel süpervizyon seansı tamamladıktan sonra Avrupa EMDR Derneği Onaylı Akredite EMDR Terapistliği için EMDR Türkiye Derneğine başvurulabilir.

Çalışılan vakalara dair EMDR vaka formülasyonlarının, terapi planlarının EMDR terapi standartlarına uygun yapıldığının belgelenmesi esastır. Belgeleme süreci canlı süpervizyon biçiminde de olabilir. Ya da danışanın onayıyla seansların video kaydı aracılığıyla da yapılabilir.

8 aşamalı standart protokol ile en az bir danışanın SUD 0, VOC 7 olarak bir anısının çalışılması ve süpervizör ile değerlendirilmesi yapılır.

Güvenli yer, kaynak yükleme gibi stabilizasyon tekniklerinin de yukarda açıklanana benzer biçimde kaydedilip çalışılması gerekmektedir.

Süpervizyon süreci boyunca; daha önce edinilen beceriler pekiştirilmekte, vakaya göre yeni beceri ve deneyim edinmeye devam edilmektedir.

20 seans sonrasında süpervizör gerekirse bu süreyi uzatmayı önerebilir.

Başvuru için; klinik süpervizyonu veren kişi bir referans mektubu yazar.

Başka bir meslektaştan da kapalı zarf ile mesleki etik ve kurallara uygunluğa dair referans mektubu istenir.

Başvuru tarihine kadar yapılmış EMDR Terapi seanslarının belgelenmesi gereklidir.

En az 25 danışana EMDR uygulanmış ve 50 EMDR seansı gerçekleştirilmiş olmalı.

EMDR Türkiye Derneği üyesi olup, 400 TL ödeme yapılmalı.

Söz konusu belgeler eksiksiz tamamlandıktan sonra Derneğin Yönetim Kurulunda görüşülür.

Sertifikalar Avrupa EMDR Derneği Tarafından verilir. Bütün Avrupa’da geçerlidir.Bütün dünyadaki EMDR projelerinde görev alınabilir. 5 yıl sonrasında yenilenmesi gereklidir.

EMDR Terapisi; yeni araştırmalarla gelişmeye devam eden ve gittikçe çok daha fazla kullanılmaya başlanan, oldukça etkili ve etkileri bilimsel yöntemlerle de kanıtlanan bir terapi yöntemidir. Sorun odaklıdır. Kısa sürelidir.

İyi bir travma ve EMDR Terapisti olabilmek için EMDR Türkiye Derneğinin düzenlediği, bazen de yurtdışından konuklarla organize edilen çalıştay, work shop, akran süper vizyonu gibi eğitimlerle pekiştirilmesi, zenginleştirilmesi önerilir.

Psk. Meryem Gül Eren

Psikolog Çift Aile Bireysel Terapist, EMDR EUROPE Akredite Sertifikalı EMDR Terapisti 
(EMDR Türkiye Derneği Web adresinde daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. www.emdr-tr.org)