EMDR Aşamaları Nedir

Göz hareketleri Terapisinin Aşamaları

Danışanın travmatik anı ile karşılaşmaya ve onarmaya hazır olup olmadığının gözden geçirilmesi gereklidir. Danışanın günlük yaşam işlevlerini, sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceği dikkatlice incelenir.
Emdr Terapi Protokolü 8 Evreden Oluşmaktadır.

Birinci Evre
Danışanın öyküsü ve tedavinin planlanması ile başlar. Geçmişte yaşanan travmatik anıları ele alma ve yeniden işleme başlangıçta rahatsızlık verici olur.
Danışanın travmatik anı ile karşılaşmaya ve onarmaya hazır olup olmadığının terapist tarafından gözden geçirilmesi gereklidir. Danışanın günlük yaşam işlevlerini, sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceği dikkatlice incelenir. Terapide ortaya çıkabilecek yoğun duygulara katlanabilme kapasitesi gözden geçirilmelidir.

İkinci Evre
Hazırlık. Danışan ve terapist arasında olumlu ve güven verici bir bağ ya da ilişkinin kurulmuş olması gereklidir. Danışan Emdr terapisi hakkında yeterince bilgilendirilmiş olmalıdır.
Seans esnasında ya da sonrasında ortaya çıkabilecekler konusunda aydınlatılmalıdır. Gerekirse kişinin başa çıkma becerileri ve kaynakları önceden güçlendirilebilir. Emdr seansları esnasında oluşabilecek duygusal dalgalanma ve sarsılmalara karşı iş, aile ve sosyal yaşamın gözden geçirilmesi ve kaynak yaratılması gerekebilir. Kişinin stresle başa çıkabilmesi için kendini rahatlatma, sakinleştirmeye dair yeni beceriler kazanması gerekebilir.

Üçüncü Evre
Değerlendirme aşamasında terapist, kişiyi en çok rahatsız eden “olay ya da anı” ya dair inceleme yapar. Hedef belirler. Çalışılacak travmatik olay ya da anı’ının bileşenlerinin tesbit edilmesi gerekir.
Travmatik anıyı en iyi şekilde temsil eden resim, imaj netleştirilir. Olaya dair işlevsel olmayan, genellenmiş, kişinin kendisi hakkındaki olumsuz düşünceleri belirlenir.” Ben işe yaramaz biriyim. Ben yetersiz biriyim. Korkak, kötü, beceriksiz, aptal, değersiz….“ İfadeler olabilir. Olumsuz ifadelerden sonra hedef olarak olumlu karşıt düşüncelerinde bulunması gereklidir.” Ben değerli biriyim, olabilirim. Ben yeterince becerikliyim. Olduğum gibi iyiyim. Cesur, sevilen, değerli biriyim…”gibi ifadeler olabilir. Çalışılacak travmatik anıya dair duygu, beden duyumları ve yaşanılan rahatsızlık düzeyi belirlenir.

Dördüncü Evre
Duyarsızlaştırma aşamasında; kişinin kendine ait olumsuz inancı, rahatsızlık duygusu, olaya dair resim, beden duyumu üzerinden duyarsızlaştırmaya yönelik çift yönlü uyarım setleri uygulanır.
Uyarımlar çift yönlü görsel, işitsel olabileceği gibi dokunsal da olabilir. Maksat, sağ ve sol beyni aynı anda uyararak beynin travmatik anıyı işlemeye başlamasıdır. Terapist çift yönlü uyarımlar esnasında danışana arada sorular sorar. ”Ne var? Ne geliyor? Fark ettiğiniz bir şey var mı? …” Beynin veri işlemesine yarayan çift yönlü uyarımların ne kadar süreceği kişiye ve anıya göre değişkenlik gösterir.

Beşinci Evre
Yerleştirme evresinde kişinin travmatik olaydan kaynaklı, kendisi hakkındaki olumsuz düşüncesinin değişip, daha olumlu bir hale gelmesi beklenir.
Başlangıçtaki “ben güçsüz biriyim, ifadesinin değişerek yerine “olduğum gibi iyiyim, yeterince güçlüyüm…” gibi bir inancın yerleşmesine yönelik çalışılır.

Altıncı Evre
Beden tarama aşamasında, travmatik anının artık dönüştürülmüş, onarılmış ve kişinin kendisi hakkında olumlu bir inanca ulaşmış olduğu varsayımı ile bedensel duyumlarına odaklanması istenir.
Travmatik olayın daha önce yaşattığı, sıkıntı verici beden duyumları genellikle ortadan kalkar. Eğer sıkıntı verici beden duyumları devam ediyorsa olay ya da anının yeterince değişmediği, onarılmadığı fark edilip, işlemeye devam edilebilir. Herhangi bir rahatsızlık ortaya çıkmıyorsa, travmatik olayın etkisinin ortadan kalktığı görülür.

Yedinci Evre
Kapanış evresinde travmatik olay çözülmüş olsun ya da olmasın, seansın kapatılma prosedürleri vardır. Eğer işleme ve dönüşüm gerçekleşmiş ise; tamamlanmış seans prosedürleri uygulanır.
Yoksa, “tamamlanmamış seans kapatma prosedürleri” ile kapatma yapılır. Seans sonunda kişinin; seans sonunda yaşadığı olumsuz duygu, beden duyumu, rüya gibi durumları not etmesi ya da fotoğrafını çekmesi istenir. Rahatsızlık yaşama olasılığına karşın “güvenli yer” gibi kaynaklarını kullanması istenir. Beynin “Adaptatif Bilgi İşleme (AIP) süreci seans bitiminde de yavaş da olsa devam edecektir.

Sekizinci Evre
Yeniden değerlendirme her seansın başında uygulanır. Danışanın önceki işlemelerde kat ettiği gelişmeler, yeni farkındalık, duygu, düşünce ve ilerlemeler gözden geçirilir.
Gerekiyorsa başka hedefler belirlenir. Travmatik olayın etkilerinin ne ölçüde değiştiği, danışanın bugünkü hayatına olan olumsuz etkilerinin akıbeti araştırılır. Terapinin başarısı, yeniden işleme ve davranışsal etkilerin değerlendirilip, pekiştirilmesi ile ilgilidir.

Kaynak; EMDR Eğitim ders notları (DBE)
EMDR Temel Prensipler, Protokoller, Prosedürler (F: Shapıro Okuyan Us Yay.)

Diğer Konular

  • EMDR Terapi Nedir

    Sistematik Göz Harekteleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi

  • EMDR Nasıl Yapılır

    EMDR da; kişiye çift yönlü görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik uyarılar verilmesi ile gerçekleşir